Podmínky služby - CSS program verteco.shop

Podmínky služby vydané společností Verteco Digital Services ltd („Verteco“, „my“, „nás“ nebo „náš“). Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vaše používání našich služeb, včetně programu verteco.shop Comparison Shopping Service (CSS), jakož i našich webových stránek, nástrojů a dalších funkcí (souhrnně „služby“). Používáním našich Služeb souhlasíte („vy“, „váš“ nebo „zákazník“), že budete vázáni těmito podmínkami.

 1. Přijetí podmínek

Přístupem k našim Službám nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte k našim Službám ani je nepoužívejte.

 1. Způsobilost

Abyste mohli používat naše služby, musíte být starší 18 let. Používáním našich služeb prohlašujete a zaručujete, že splňujete tento požadavek a máte oprávnění uzavřít právně závaznou smlouvu.

 1. Registrace účtu

Pro přístup k určitým funkcím našich Služeb můžete být požádáni o vytvoření účtu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů k vašemu účtu a jste plně zodpovědní za všechny aktivity, ke kterým pod vaším účtem dojde. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení. Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit váš účet kdykoli a z jakéhokoli důvodu.

 1. Zkušební verze zdarma

Nabízíme 30denní bezplatnou zkušební verzi našeho programu CSS. Pro bezplatnou zkušební verzi není vyžadována žádná kreditní karta. Po uplynutí zkušební doby si budete muset vybrat cenový plán a poskytnout platební údaje, abyste mohli naše služby nadále používat.

 1. Ceny a platby

Naše cenové plány jsou uvedeny na našich webových stránkách. Nabízíme různé cenové možnosti, abychom vyhověli různým potřebám. Platby jsou splatné měsíčně nebo jako jednorázový nákup v závislosti na zvoleném plánu. Všechny poplatky jsou nevratné, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

 1. Změny služeb a podmínek

Naše Služby nebo tyto Podmínky můžeme kdykoli upravit podle vlastního uvážení. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny těchto podmínek, upozorníme vás na to zveřejněním aktualizovaných podmínek na našich webových stránkách nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků. Vaše další používání našich Služeb po takových změnách představuje váš souhlas s novými Podmínkami.

 1. Ukončení

Kterákoli strana může tuto smlouvu kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit zasláním písemného oznámení druhé straně. Po ukončení přestanete používat naše služby a znemožníme vám přístup k naší platformě.

 1. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví související s našimi službami jsou majetkem nás nebo našich poskytovatelů licencí. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat, upravovat, reprodukovat, distribuovat nebo jinak využívat naše duševní vlastnictví.

 1. Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Naše služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. Nezaručujeme, že naše Služby budou nepřerušované, bezchybné nebo zcela bezpečné.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem neneseme odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody nebo jakoukoli ztrátu zisků nebo výnosů, ať již vzniklé přímo nebo nepřímo, nebo jakoukoli ztrátu dat, použití, dobrého jména. nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z vašeho přístupu k našim Službám, jejich používání nebo nemožnosti přístupu k nim nebo jejich používání.

 1. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Verteco, její přidružené společnosti a jejich příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce vůči jakýmkoli nárokům, závazkům, škodám, ztrátám nebo výdajům, včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení. , vyplývající z vašeho přístupu k našim Službám nebo s jejich používáním nebo z vašeho porušení těchto Podmínek nebo s nimi jakkoli související.

 1. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Slovenska, bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů. Jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek nebo související s vaším používáním našich Služeb budou řešeny u příslušných soudů se sídlem v Žilině na Slovensku a souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní jurisdikci těchto soudů.

 1. Oddělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno na minimální nezbytnou míru, aby tyto podmínky jinak zůstaly v plné platnosti a účinnosti a vymahatelné.

 1. Celý souhlas

Tyto Podmínky spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností Verteco týkající se vašeho používání našich Služeb a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a společností Verteco.

 1. Žádná výjimka

Žádné zřeknutí se jakékoli podmínky těchto podmínek nebude považováno za další nebo pokračující vzdání se takové podmínky nebo jakékoli jiné podmínky a neschopnost společnosti Verteco uplatnit jakékoli právo nebo ustanovení podle těchto podmínek nebude představovat vzdání se takového práva nebo ustanovení.

 1. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Podmínkám nebo našim Službám, kontaktujte nás na e-mailu: info@verteco.shop

© Verteco Digital Services LTD Všechna práva vyhrazena.