Servicevoorwaarden - verteco.shop CSS-programma

Servicevoorwaarden, uitgegeven door Verteco Digital Services ltd (“Verteco”, “wij”, “ons” of “onze”). Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van onze services, inclusief het verteco.shop Comparison Shopping Service (CSS)-programma, evenals onze website, tools en andere functies (gezamenlijk de “Services”). Door onze Services te gebruiken, stemt u (“u”, “uw” of “Klant”) ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

 1. Aanvaarding van voorwaarden

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Services, bevestigt u dat u deze Voorwaarden en ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten.

 1. geschiktheid

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om onze Diensten te gebruiken. Door onze Services te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze vereiste voldoet en de bevoegdheid hebt om een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan.

 1. Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze Services, moet u mogelijk een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. We behouden ons het recht voor om uw account op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.

 1. Gratis proefperiode

We bieden een gratis proefperiode van 30 dagen voor ons CSS-programma. Voor de gratis proefperiode is geen creditcard vereist. Na de proefperiode moet u een prijsplan kiezen en betalingsgegevens verstrekken om onze Services te blijven gebruiken.

 1. Prijs en betaling

Onze tariefplannen staan vermeld op onze website. We bieden verschillende prijsopties om aan verschillende behoeften te voldoen. Betalingen zijn maandelijks verschuldigd of als eenmalige aankoop, afhankelijk van het abonnement dat u kiest. Alle kosten zijn niet-restitueerbaar, behalve zoals vereist door de wet.

 1. Wijzigingen in Services en Voorwaarden

We kunnen onze Services of deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. Als we materiële wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de bijgewerkte voorwaarden op onze website of via andere communicatiemiddelen te plaatsen. Uw voortgezette gebruik van onze Services na dergelijke wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden.

 1. Beëindiging

Elk van de partijen kan deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Bij beëindiging stopt u met het gebruik van onze Diensten en zullen wij uw toegang tot ons platform uitschakelen.

 1. Intellectueel eigendom

Alle inhoud, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Services zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. U mag ons intellectuele eigendom niet gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren of anderszins exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

Onze Services worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. We kunnen niet garanderen dat onze Services ononderbroken, foutloos of volledig veilig zullen zijn.

Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill , of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van, of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Services.

 1. Vrijwaring

U stemt ermee in Verteco, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of uitgaven, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten , voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw toegang tot of gebruik van onze Services of uw schending van deze Voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Slowakije, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Diensten zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Žilina, Slowakije, en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

 1. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

 1. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen samen met ons privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en Verteco met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en Verteco.

 1. Geen ontheffing

Geen afstandsverklaring van enige voorwaarde van deze Voorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde, en het falen van Verteco om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling.

 1. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden of onze Diensten, neem dan contact met ons op via e-mail: info@verteco.shop

© Verteco Digital Services LTD Alle rechten voorbehouden.