Podmienky služby - CSS program verteco.shop

Obchodné podmienky, vydané Verteco Digital Services sro, IČO: 53412834, IČ DPH: SK2121358349, zapísaná Daniela Dlabača 21, 010 01, Žilina, Slovensko, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75936/L, („Verteco“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Tieto Zmluvné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vaše používanie našich služieb, vrátane programu porovnávacích nákupov verteco.shop (CSS), ako aj našej webovej stránky, nástrojov a iných funkcií (spoločne len „Služby“). Používaním našich Služieb súhlasíte („vy“, „váš“ alebo „zákazník“), že budete viazaní týmito podmienkami.

 1. Prijatie podmienok

Prístupom k našim Službám alebo ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov, porozumeli im a súhlasíte s nimi. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nepristupujte k našim Službám ani ich nepoužívajte.

 1. Spôsobilosť

Na používanie našich Služieb musíte mať aspoň 18 rokov. Používaním našich Služieb vyhlasujete a zaručujete, že spĺňate túto požiadavku a máte oprávnenie uzavrieť právne záväznú zmluvu.

 1. Registrácia účtu

Na prístup k určitým funkciám našich Služieb môže byť potrebné, aby ste si vytvorili účet. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti poverení vášho účtu a nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom. Súhlasíte s tým, že nás okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho účtu alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti. Vyhradzujeme si právo ukončiť alebo pozastaviť váš účet kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

 1. Skúška zadarmo

Ponúkame 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu nášho programu CSS. Na bezplatnú skúšobnú verziu nie je potrebná žiadna kreditná karta. Po uplynutí skúšobného obdobia si budete musieť vybrať cenový plán a poskytnúť informácie o platbe, aby ste mohli pokračovať v používaní našich služieb.

 1. Ceny a platby

Naše cenové plány sú uvedené na našej webovej stránke. Ponúkame rôzne cenové možnosti, aby sme vyhoveli rôznym potrebám. Platby sú splatné mesačne alebo ako jednorazový nákup v závislosti od zvoleného plánu. Všetky poplatky sú nevratné, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.

 1. Zmeny služieb a podmienok

Naše Služby alebo tieto Podmienky môžeme kedykoľvek upraviť podľa vlastného uváženia. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny v týchto podmienkach, upozorníme vás na to zverejnením aktualizovaných podmienok na našej webovej stránke alebo prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov. Vaše ďalšie používanie našich Služieb po takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s novými Podmienkami.

 1. Ukončenie

Ktorákoľvek strana môže túto zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť písomným oznámením druhej strane. Po ukončení prestanete používať naše Služby a zablokujeme vám prístup na našu platformu.

 1. duševné vlastníctvo

Všetok obsah, ochranné známky a ďalšie práva duševného vlastníctva súvisiace s našimi službami vlastníme my alebo naši poskytovatelia licencií. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete používať, upravovať, reprodukovať, distribuovať alebo inak využívať naše duševné vlastníctvo.

 1. Vylúčenie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Naše služby sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných. Nezaručujeme, že naše Služby budú neprerušované, bezchybné alebo úplne bezpečné.

V najväčšom rozsahu povolenom zákonom nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo represívne škody, ani za stratu ziskov alebo výnosov, či už vznikli priamo alebo nepriamo, ani za stratu údajov, používania, dobrého mena. alebo iné nehmotné straty vyplývajúce z vášho prístupu k našim Službám, ich používania alebo neschopnosti pristupovať k nim alebo ich používať.

 1. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť Verteco, jej pridružené spoločnosti a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov voči všetkým nárokom, záväzkom, škodám, stratám alebo výdavkom, vrátane primeraných poplatkov a nákladov na právne zastupovanie. , ktoré vyplývajú z vášho prístupu k našim Službám alebo ich používania alebo z vášho porušenia týchto Podmienok alebo s nimi akýmkoľvek spôsobom súvisia.

 1. Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia. Akékoľvek spory vyplývajúce alebo súvisiace s týmito Podmienkami alebo vaším používaním našich Služieb budú riešené na príslušných súdoch so sídlom v Žiline na Slovensku a súhlasíte s tým, že sa podriadite osobnej jurisdikcii takýchto súdov.

 1. Oddeliteľnosť

Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto podmienok je nevymáhateľné alebo neplatné, toto ustanovenie sa obmedzí alebo odstráni na minimálny potrebný rozsah, aby inak tieto podmienky zostali v plnej platnosti a účinnosti a vymáhateľné.

 1. Celá dohoda

Tieto Podmienky spolu s našimi Zásadami ochrany osobných údajov tvoria úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Verteco týkajúcu sa vášho používania našich Služieb, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a spoločnosťou Verteco.

 1. Žiadna výnimka

Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek podmienky týchto podmienok sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa takejto podmienky alebo akejkoľvek inej podmienky a neschopnosť spoločnosti Verteco uplatniť akékoľvek právo alebo ustanovenie podľa týchto podmienok nebude predstavovať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

 1. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Podmienok alebo našich Služieb, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@verteco.shop

© Verteco Digital Services LTD, Všetky práva vyhradené.