Shoptet CSS verteco.shop - GDPR - - Verteco
shoptet-logo-1-3

Více o fungování verteco.shop CSS si můžete přečíst i na naši

České,

Slovenské,

Maďarské

stránce verteco.shop CSS.

Zásady ochrany osobních údajů při využívání služby verteco.shop na platformě Shoptet

ve smyslu článku 19 a následujících. zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s články 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

V souladu s ustanoveními článku 19 a násl. zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), Vám jako subjektu údajů tímto poskytujeme následující informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Správce údajů: Správcem je společnost Verteco digital services, s.r.o., se sídlem

Verteco digital services, s. r. o.

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Slovensko

ID: 53 412 834

DIČ: SK2121358349

Registrační číslo: 75936/L

zastoupené: Normanem Bytričanem (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje:

E-mail: info@verteco.sk Telefon: +421 948 355 017

Přístup k osobním údajům:

Při zpracování osobních údajů mohou mít k osobním údajům přístup kromě správce a společností spojených se společností Verteco s.r.o. a jejich zaměstnanců i další osoby, které zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé. Konkrétní, průběžně aktualizovaný seznam zpracovatelů, tj. příjemců osobních údajů zpracovávaných jménem správce, v následujících kategoriích:

– Společnosti poskytující marketingové služby
– Společnosti poskytující mzdové a účetní služby
– Společnosti poskytující služby interního a externího auditu

Právní základ:

Právním základem zpracování osobních údajů je zpravidla plnění zákonné povinnosti (zejména zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů), uzavírání, správa a plnění smluvních závazků vyplývajících z pracovněprávních a obchodních smluv, oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce a jeho zaměstnanců, a dále souhlas subjektu údajů (zejména pro účely marketingu, soutěží, společenských akcí apod.). Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být udělen dobrovolně a subjekt údajů jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas je však pro Správce nezbytný k zajištění například firemních akcí a podobně a bez tohoto souhlasu není Správce oprávněn dané služby poskytovat. Pokud subjekt údajů odmítne správci poskytnout osobní údaje potřebné pro účely plnění smluvních povinností správce nebo dodržování právních předpisů, není správce povinen uzavřít smlouvu ani poskytnout jiné služby.

Zpracovávané osobní údaje:

Shromažďujeme jméno, e-mail, dodací a fakturační adresu, platební údaje, název společnosti, telefonní číslo, IP adresu, informace o objednávkách, které jste iniciovali, informace o obchodech obchodníků podporovaných společností Verteco, které jste navštívili, a informace o zařízení a prohlížeči, který používáte. Tyto informace shromažďujeme, když používáte obchod, který využívá naše služby, nebo k němu přistupujete, například když navštívíte stránky obchodníka, zadáte objednávku nebo se zaregistrujete na stránkách obchodníka. Při návštěvě nebo prohlížení webových stránek společnosti Verteco shromažďujeme informace o zařízení a prohlížeči, který používáte, o vašem síťovém připojení, vaší IP adrese a informace o souborech cookie nainstalovaných ve vašem zařízení. Shromažďujeme také osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím jakékoli funkce zasílání zpráv dostupné na našich webových stránkách. Od uživatelů fóra shromažďujeme vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu URL webové stránky a další osobní údaje, které můžete zveřejnit.

Účel zpracování a sdílení:

Tyto informace používáme k poskytování služeb našim obchodníkům, včetně podpory a zpracování objednávek, ověřování a plateb. Tyto informace používáme také ke zlepšování našich služeb. Verteco spolupracuje také s třetími stranami a poskytovateli služeb, kteří pomáhají poskytovat služby našim zákazníkům, a my s nimi můžeme sdílet osobní údaje, abychom podpořili toto úsilí. Vaše údaje můžeme sdílet také v následujících případech:

– k prevenci, vyšetřování nebo přijímání opatření týkajících se nezákonných činností, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich podmínek používání nebo jakékoli jiné smlouvy související se službami, nebo pokud to jinak vyžaduje zákon.
– Pokud nám obchodník, jehož obchod navštívíte nebo do kterého vstoupíte, dá pokyn k přenosu těchto informací (například pokud povolí aplikaci třetí strany, která má přístup k osobním údajům zákazníků).

– splnění zákonných požadavků nebo reakce na zákonné soudní příkazy, předvolání, příkazy k prohlídce nebo jiné žádosti orgánů veřejné moci (včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva).
Osobní údaje mohou být také sdíleny se společností, která získá naši firmu nebo firmu obchodníka, jehož obchod navštěvujete nebo do kterého vstupujete, ať už v důsledku fúze, akvizice, konkurzu, zrušení, reorganizace nebo jiné podobné transakce či řízení.

Uchovávání osobních údajů a doba zpracování:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů po dobu stanovenou v souladu s příslušnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu je možné pouze po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas je správci udělen na následující tři (3) roky nebo do okamžiku odvolání souhlasu. Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje vymazány, pokud jejich uchovávání není vyžadováno podle příslušných slovenských právních předpisů.

Práva subjektů údajů související se zpracováním osobních údajů:

Pokud jde o zpracování osobních údajů, mohou subjekty údajů uplatňovat následující práva: – právo na přístup ke svým osobním údajům a na poskytnutí informací o nich;
– právo na opravu osobních údajů;
– právo na výmaz osobních údajů;

– právo na omezení zpracování osobních údajů.

– právo na přenositelnost osobních údajů;

– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

– právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování; – právo kdykoli odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování);
– právo podat návrh na zahájení řízení podle článku 100 a následujících. o ochraně osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktní údaje: +2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Subjekty údajů mohou uplatnit výše uvedená práva, která jsou dále specifikována v ustanoveních článku 21 a následujících. o ochraně osobních údajů, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy. Subjekty údajů mohou uplatnit svá práva vůči správci prostřednictvím písemné žádosti zaslané nebo doručené do sídla správce: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; nebo elektronickou poštou zaslanou na adresu: info@verteco.sk.
Žádost musí obsahovat následující informace: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště, aby správce mohl subjekt údajů identifikovat. Správce může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k ověření totožnosti subjektu údajů, pokud má důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby. Správce je povinen poskytnout subjektu údajů informace o opatřeních přijatých na jeho žádost do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti. V odůvodněných případech může správce s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit výše uvedenou lhůtu o další dva (2) měsíce, a to i opakovaně. Správce je povinen informovat subjekt údajů o každém takovém prodloužení do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti a uvést důvody prodloužení lhůty. Pokud subjekt údajů podal žádost v elektronické podobě, poskytne správce informace v elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádal o informace jiným způsobem. Pokud správce nepřijme opatření na žádost subjektu údajů, je povinen informovat subjekt údajů o důvodech nečinnosti do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti, jakož i o možnosti podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Oznámení o přijatých opatřeních se poskytují bezplatně. Pokud je žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu, může správce požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na provedení požadovaného opatření, nebo může odmítnout žádost vyřídit. Správce musí prokázat, že žádost je neopodstatněná nebo nevhodná.

Společnost Verteco chápe, že máte práva na své osobní údaje, a podniká rozumné kroky, aby vám umožnila přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, změnu, vymazání, přenos nebo omezení jejich používání. Jste-li obchodník nebo partner, můžete mnoho typů osobních údajů, jako jsou platební nebo kontaktní údaje, aktualizovat přímo v nastavení svého účtu. Pokud nemůžete změnit své osobní údaje v nastavení svého účtu nebo pokud máte obavy z údajů shromažďovaných při návštěvě webových stránek společnosti Verteco nebo při využívání našich služeb podpory, kontaktujte nás a proveďte požadované změny. Je důležité si uvědomit, že pokud vymažete nebo omezíte používání svých osobních údajů, služby nemusí správně fungovat.

Celé prohlášení Evropské komise si můžete přečíst zde.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.