Shoptet CSS verteco.shop - Podmínky - - Verteco
shoptet-logo-1-3

Všeobecné obchodní podmínky

Více o fungování verteco.shop CSS si můžete přečíst i na naši

České,

Slovenské,

Maďarské

stránce verteco.shop CSS.

Všeobecné obchodní podmínky při využívání služby verteco.shop na platformě Shoptet

I.Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností Verteco digital services, s. r. o., Daniela Dlabača 21, 010 01 Žilina, IČO: 53412834, DIČ: 2121358349, IČ DPH: SK2121358349
  (dále jen „Společnost“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a fyzické či právnické osoby, která se Společností uzavírá smlouvu o využití doplňků pro Shoptet (dále jen „Klient“).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o využití doplňku pro Shoptet (dále jen „Smlouva“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  4. Tyto obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.
  5. Smlouva může být uzavřena pouze s podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „o. z.“).
  6. Předmětem Smlouvy je dodání doplňku pro Shoptet (dále jen „Doplňky pro Shoptet“) ze strany Společnosti dle volby Klienta prostřednictvím platformy Shoptet.cz, umístěné na internetové adrese https://doplnky.shoptet.cz/ (dále jen „Platforma“).
  7. Cena, základní vlastnosti a funkcionality Doplňku pro Shoptet jsou blíže popsány u každého jednotlivého doplňku umístěného na Platformě.
  8. Klient bere na vědomí, že Platforma nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti a Platformy, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  9. Smlouva je uzavřena objednáním doplňku prostřednictvím Platformy, případně uplynutím testovací doby, po kterou je možno doplněk pro Shoptet vyzkoušet zdarma.
  10. Veškerá jednání Klienta vedoucí k uzavření Smlouvy jsou právně závazná.
  11. Došlo-li ke zjevné technické chybě na straně Společnosti při uvedení jakýchkoli údajů na internetových stránkách Společnosti nebo na Platformě, není Společnost povinna jednat či jinak konat ve vztahu ke Klientovi s ohledem na takovou zcela zjevně chybnou informace ani v případě, že Klientovi bylo zasláno automatické potvrzení podle těchto obchodních podmínek.
 3. Reklamace týkající se plnění Smlouvy může Klient zahájit zasláním emailové zprávy na e-mailovou adresu info@verteco.digital a Společnost se jí bude zabývat. Společnost negarantuje kladné vyřízení reklamace.

III. Odpovědnost Společnosti a další práva a povinnosti

  1. Společnost se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, které se v souvislosti se Smlouvou dozvěděla, a to po dobu její účinnosti a dále 2 roky poté.
   2. Klient se zavazuje poskytnout Společnosti součinnost potřebnou k řádnému fungování Doplňků pro Shoptet, bude-li to po něm možné spravedlivě požadovat.
   3. Programové vybavení a další součásti tvořící Doplňky pro Shoptet jsou chráněny autorským právem. Klient se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Doplňky pro Shoptet.
   4. Osobní údaje Klienta jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a příslušnými předpisy Evropské Unie. Osobní údaje Klienta jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
   5. Osobní údaje, které Klient uvede v rámci kontraktačního procesu nebo ve Smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Společnosti, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Osobní údaje Klienta nebudou poskytnuty jiným subjektům, než-li Společnosti a spolupracujícím subjektům.
   6. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých osobních údajích. Klient rovněž bere na vědomí, že informace o způsobech zpracování osobních údajů Společností jsou dostupné na adrese společnosti.
   7. Klient souhlasí s komunikací prostřednictvím elektronické pošty na adresu, kterou uvede jako kontaktní. . Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 o. z.


Závěrečná ustanovení 

Smlouva její výklad se řídí právními předpisy České republiky. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2023.

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.