Shoptet CSS verteco.shop - GDPR - - Verteco
shoptet-logo-1-3

Viac o fungovaní verteco.shop CSS si môžete prečítať aj na našej

České,

Slovenské ,

Maďarské

stránke verteco.shop CSS .

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie verteco.shop na platforme Shoptet

v zmysle článku 19 a nasledujúcich. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

V súlade s ustanoveniami článku 19 a nasl. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), vám ako dotknutej osobe týmto poskytujeme nasledujúce informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Správca údajov:Správcom údajov je Verteco digital services, s.r.o., so sídlom

Verteco digital services, s. r. o.

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Slovensko

ID: 53 412 834

DIC: SK2121358349

Registračné číslo: 75936/L

Zastúpená: Norman Bytričan (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje:

E-mail: info@verteco.sk Telefón: +421 948 355 017

Prístup k osobným údajom:

Okrem prevádzkovateľa a spoločností prepojených so spoločnosťou Verteco s.r.o. a ich zamestnancov môžu mať pri spracúvaní osobných údajov prístup k osobným údajom aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Konkrétny, priebežne aktualizovaný zoznam spracovateľov, t. j. príjemcovia osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa v týchto kategóriách:

– Spoločnosti poskytujúce marketingové služby
– Spoločnosti poskytujúce mzdové a účtovné služby
– Spoločnosti poskytujúce služby interného a externého auditu

Právny základ:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je spravidla plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatváranie, správa a plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych a obchodných zmlúv, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a jeho zamestnancov, ako aj súhlas dotknutej osoby (najmä na účely marketingu, súťaží, spoločenských podujatí a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť udelený dobrovoľne a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať. Tento súhlas je však potrebný na to, aby správca mohol poskytovať napríklad firemné podujatia a podobne, a bez tohto súhlasu nie je správca oprávnený poskytovať predmetné služby. Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje potrebné na účely plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa alebo dodržiavania právnych predpisov, prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu alebo poskytnúť iné služby.

Spracúvané osobné údaje:

Zhromažďujeme meno, e-mail, dodacie a fakturačné adresy, informácie o platbách, názov spoločnosti, telefónne číslo, IP adresu, informácie o objednávkach, ktoré ste iniciovali, informácie o obchodníkoch podporovaných spoločnosťou Verteco, ktoré ste navštívili, a informácie o zariadení a prehliadači, ktoré používate. Tieto informácie zhromažďujeme, keď používate alebo pristupujete k obchodu, ktorý využíva naše služby, napríklad keď navštívite stránku obchodníka, zadáte objednávku alebo sa zaregistrujete na stránke obchodníka. Pri návšteve alebo prehliadaní webovej lokality Verteco zhromažďujeme informácie o zariadení a prehliadači, ktorý používate, o vašom sieťovom pripojení, vašej IP adrese a informácie o súboroch cookie nainštalovaných vo vašom zariadení. Zhromažďujeme aj osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom akejkoľvek funkcie zasielania správ dostupnej na našej webovej lokalite. Od používateľov fóra zhromažďujeme vaše meno, e-mailovú adresu, webovú adresu a ďalšie osobné údaje, ktoré môžete zverejniť.

Účel spracovania a zdieľania:

Tieto informácie používame na poskytovanie služieb našim obchodníkom vrátane podpory a spracovania objednávok, overovania a platieb. Tieto informácie používame aj na zlepšenie našich služieb. Spoločnosť Verteco spolupracuje aj s tretími stranami a poskytovateľmi služieb, ktorí pomáhajú poskytovať služby našim zákazníkom, a na podporu týchto činností s nimi môžeme zdieľať osobné údaje. Vaše údaje môžeme zdieľať aj v nasledujúcich prípadoch:

– na prevenciu, vyšetrovanie alebo prijatie opatrení týkajúcich sa nezákonných činností, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenia našich Podmienok používania alebo akejkoľvek inej zmluvy týkajúcej sa Služieb, alebo ak to inak vyžaduje zákon.
– Ak nám obchodník, ktorého obchod navštívite alebo do ktorého vstúpite, dá pokyn na prenos týchto informácií (napríklad ak umožní aplikácii tretej strany, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníkov).

– plnenie zákonných požiadaviek alebo reagovanie na zákonné súdne príkazy, predvolania, príkazy na prehliadku alebo iné žiadosti verejných orgánov (vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).
Osobné údaje môžu byť zdieľané aj so spoločnosťou, ktorá získa naše podnikanie alebo podnikanie obchodníka, ktorého obchod navštívite alebo do ktorého vstúpite, či už v dôsledku fúzie, akvizície, konkurzu, zrušenia, reorganizácie alebo inej podobnej transakcie alebo konania.

Uchovávanie osobných údajov a čas spracovania:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas obdobia stanoveného v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený. Súhlas sa udeľuje správcovi na nasledujúce tri (3) roky alebo do odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušného obdobia budú osobné údaje vymazané, pokiaľ ich uchovávanie nevyžadujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.

Práva dotknutých osôb súvisiace so spracovaním osobných údajov:

V súvislosti so spracovaním osobných údajov môžu dotknuté osoby uplatňovať tieto práva: – právo na prístup k svojim osobným údajom a na poskytnutie informácií o nich;
– právo na opravu osobných údajov;
– právo na vymazanie osobných údajov;

– právo obmedziť spracúvanie osobných údajov.

– právo na prenosnosť údajov;

– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;

– právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, – právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracovania);
– právo podať žalobu podľa článku 100 a nasl. o ochrane osobných údajov u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Dotknuté osoby môžu vykonávať vyššie uvedené práva, ktoré sú bližšie špecifikované v ustanoveniach článku 21 a nasledujúcich. o ochrane údajov v súlade so zákonom o ochrane údajov, GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva voči prevádzkovateľovi písomnou žiadosťou zaslanou alebo doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; alebo e-mailom zaslaným na adresu info@verteco.sk.
Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, aby prevádzkovateľ mohol identifikovať dotknutú osobu. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie totožnosti dotknutej osoby, ak má odôvodnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach prijatých na jej žiadosť do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže správca predĺžiť uvedenú lehotu o ďalšie dva (2) mesiace, a to aj opakovane, pričom zohľadní zložitosť a počet žiadostí. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti a uviesť dôvody predĺženia. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej forme, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o informácie iným spôsobom. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na žiadosť dotknutej osoby, je povinný informovať dotknutú osobu o dôvodoch nečinnosti do jedného (1) mesiaca od doručenia žiadosti, ako aj o možnosti podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov. Oznámenia o prijatých opatreniach sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakujúcej sa povahy, prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na vykonanie požadovaného úkonu, alebo môže odmietnuť spracovanie žiadosti. Správca musí preukázať, že žiadosť je neopodstatnená alebo nevhodná.

Spoločnosť Verteco si uvedomuje, že máte práva na svoje osobné údaje, a podniká primerané kroky, aby vám umožnila prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, zmenu, vymazanie, prenos alebo obmedzenie ich používania. Ak ste obchodník alebo partner, môžete aktualizovať mnohé typy osobných údajov, napríklad platobné alebo kontaktné údaje, priamo v nastaveniach svojho účtu. Ak nemôžete zmeniť svoje osobné údaje v nastaveniach svojho účtu alebo ak máte obavy o údaje, ktoré sa zhromažďujú pri návšteve webovej lokality Verteco alebo pri používaní našich služieb podpory, kontaktujte nás a vykonajte požadované zmeny. Je dôležité si uvedomiť, že ak vymažete alebo obmedzíte používanie svojich osobných údajov, služby nemusia fungovať správne.

Celé vyhlásenie Európskej komisie si môžete prečítať tu.

© 2022 Všetky práva vyhradené.