Shoptet CSS verteco.shop - GDPR - - Verteco
shoptet-logo-1-3

A verteco.shop CSS működéséről honlapunkon is olvashat bővebben

cseh ,

szlovák ,

Magyar

a verteco.shop CSS oldalára.

Adatvédelmi szabályzat a verteco.shop használatára vonatkozóan a Shoptet platformon

a 19. és azt követő cikkek értelmében. Törvény sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, módosított, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 14. cikkével összhangban a 27. 2016 áprilisában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

A 19. és azt követő cikk rendelkezéseivel összhangban. Törvény sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (a továbbiakban: „Személyes adatok védelméről szóló törvény”) értelmében ezúton tájékoztatjuk Önt mint érintettet a személyes adatainak kezeléséről.

Adatkezelő:Az adatkezelő a Verteco digital services, s.r.o., székhelye

Verteco digitális szolgáltatások, s. r. o.

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Szlovákia

ID: 53 412 834

DIC: SK2121358349

Nyilvántartási szám: 75936/L

Képviseli: Norman Bystričan (a továbbiakban: „ügyvezető”).

Elérhetőségek:

E-mail: info@verteco.sk Telefon: +421 948 355 017

Hozzáférés a személyes adatokhoz:

Az adatkezelőn és a Verteco s.r.o.-val kapcsolatban álló vállalatokon és azok alkalmazottain kívül a személyes adatok feldolgozójaként személyes adatokat feldolgozó más személyek is hozzáférhetnek a személyes adatokhoz a személyes adatok feldolgozása során. A processzorok meghatározott, folyamatosan frissített listája, pl. az adatkezelő nevében kezelt személyes adatok címzettjei a következő kategóriákban:

– Marketingszolgáltatásokat nyújtó vállalatok
– Bérszámfejtési és számviteli szolgáltatásokat nyújtó vállalatok
– Belső és külső könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó vállalatok

Jogalap:

A személyes adatok kezelésének jogalapja általában jogi kötelezettség teljesítése (különösen a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény), a munka- és kereskedelmi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségek megkötése, kezelése és teljesítése, jogos érdek, amely az Adatkezelő és alkalmazottai jogainak és jogilag védett érdekeinek védelmét jelenti, valamint az érintett hozzájárulása (különösen marketing, versenyek, társadalmi események stb. céljából). A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást önkéntesen kell megadni, és az érintett bármikor visszavonhatja azt. Ez a hozzájárulás azonban szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő például vállalati rendezvényeket és hasonlókat tudjon biztosítani, és e hozzájárulás nélkül az Adatkezelő nem jogosult a szóban forgó szolgáltatások nyújtására. Ha az érintett megtagadja, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsássa az adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy a jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges személyes adatokat, az adatkezelő nem köteles szerződést kötni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani.

Feldolgozott személyes adatok:

Gyűjtjük a nevet, az e-mail címet, a szállítási és számlázási címet, a fizetési adatokat, a cég nevét, a telefonszámot, az IP-címet, az Ön által kezdeményezett megrendelésekre vonatkozó információkat, a Verteco által támogatott kereskedőkre vonatkozó információkat, valamint az Ön által használt eszközre és böngészőre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat akkor gyűjtjük, amikor Ön a szolgáltatásainkat használó üzletet használja, vagy ahhoz hozzáfér, például amikor meglátogatja egy kereskedő webhelyét, rendelést ad le, vagy regisztrál egy kereskedő webhelyén. Amikor Ön meglátogatja vagy böngészi a Verteco weboldalát, információkat gyűjtünk az Ön által használt eszközről és böngészőről, az Ön hálózati kapcsolatáról, az Ön IP-címéről és az Ön eszközére telepített cookie-król. Olyan személyes adatokat is gyűjtünk, amelyeket Ön a weboldalunkon elérhető üzenetküldési funkciókon keresztül ad meg nekünk. A fórum felhasználóitól gyűjtjük az Ön nevét, e-mail címét, weboldalának URL-címét és egyéb személyes adatait, amelyeket Ön esetleg közzétesz.

A feldolgozás és megosztás célja:

Ezeket az információkat arra használjuk, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk kereskedőinknek, beleértve a rendelések támogatását és feldolgozását, hitelesítést és fizetést. Ezeket az információkat arra is felhasználjuk, hogy javítsuk szolgáltatásainkat. A Verteco harmadik felekkel és szolgáltatókkal is együttműködik, hogy segítsen ügyfeleinknek szolgáltatásokat nyújtani, és ezen erőfeszítések támogatása érdekében személyes adatokat oszthatunk meg velük. A következő esetekben is megoszthatjuk az Ön adatait:

– illegális tevékenységek, csalás gyanúja, bármely személy fizikai biztonságát potenciálisan fenyegető helyzetek, a Felhasználási feltételek vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más megállapodás megsértése, illetve a törvény által megkövetelt egyéb esetekben történő megelőzés, kivizsgálás, illetve intézkedések megtétele érdekében.
– Ha az a kereskedő, akinek az üzletét meglátogatja vagy belép az üzletbe, utasít minket ezen adatok továbbítására (például ha engedélyezik egy harmadik féltől származó alkalmazás használatát, amely hozzáfér az ügyfelek személyes adataihoz).

– Jogi követelményeknek való megfelelés vagy jogszerű bírósági végzések, idézések, házkutatási parancsok vagy más hatósági kérések teljesítése (beleértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelmények teljesítését).
A személyes adatok megoszthatók egy olyan vállalattal is, amely felvásárolja a mi üzletünket vagy egy olyan kereskedő üzletét, akinek az üzletét Ön meglátogatja vagy belép, akár fúzió, felvásárlás, csőd, megszűnés, átszervezés vagy más hasonló tranzakció vagy eljárás eredményeként.

A személyes adatok megőrzése és a feldolgozás időtartama:

Az adatkezelő jogosult az érintettek személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezelni. A személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján csak arra az időszakra lehetséges, amelyre a hozzájárulást megadták. A hozzájárulást a következő három (3) évre vagy a hozzájárulás visszavonásáig az ügyvezetőnek adják meg. A vonatkozó időszak lejárta után a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha a vonatkozó szlovák jogszabályok előírják azok megőrzését.

Az érintettek jogai a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban:

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az érintettek a következő jogokat gyakorolhatják: – a személyes adataikhoz való hozzáféréshez és az azokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog;
– a személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
– a személyes adatok törléséhez való jog;

– a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog.

– az adathordozhatósághoz való jog;

– a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;

– az automatizált egyedi döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, eredménytelenségéhez való jog; – a hozzájárulás bármikor történő visszavonásához való jog (ha a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja);
– a 100. és azt követő cikkek szerinti keresetindítási jog. a személyes adatok védelmével kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, elérhetősége: +2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Az érintettek gyakorolhatják a fenti jogokat, amelyeket a 21. és azt követő cikkek rendelkezései határoznak meg. az adatvédelemről, az adatvédelmi törvénnyel, a GDPR-ral és más vonatkozó jogszabályokkal összhangban. Az érintettek az adatkezelővel szembeni jogaikat az adatkezelő székhelyére (831 04 Bratislava, Trnavské mýto 1, Trnavské mýto 1) küldött vagy oda kézbesített írásbeli kérelemmel, vagy a info@verteco.sk címre küldött e-mailben gyakorolhatják.
A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia: név, vezetéknév, születési idő és állandó lakcím, hogy az adatkezelő azonosítani tudja az érintettet. Az adatkezelő kérheti az érintett személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges további információk megadását, ha megalapozott kétségei vannak a természetes személy személyazonosságát illetően. Az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérésére hozott intézkedésekről. Indokolt esetben az ügyintéző a fenti határidőt – a kérelmek összetettségét és számát figyelembe véve – további két (2) hónappal, akár ismételten is meghosszabbíthatja. Az adatkezelő köteles az érintettet a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni a meghosszabbításról, és a meghosszabbítás okait megjelölni. Ha az érintett elektronikus formában nyújtotta be a kérelmet, az adatkezelő elektronikus formában adja meg a tájékoztatást, kivéve, ha az érintett más módon kérte a tájékoztatást. Ha az adatkezelő az érintett kérelmére nem intézkedik, az adatkezelő köteles a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni az érintettet a tétlenség okairól, valamint arról, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 100. §-a szerinti eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújthat be a Személyes adatok védelméről szóló hivatalhoz. A meghozott intézkedésekről szóló értesítéseket ingyenesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy aránytalan, különösen ismétlődő jellege miatt, az adatkezelő a tájékoztatás nyújtásának adminisztratív költségeit figyelembe vevő ésszerű díjat, vagy az értesítés adminisztratív költségeit figyelembe vevő ésszerű díjat, vagy a kért intézkedés végrehajtásának adminisztratív költségeit figyelembe vevő ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem feldolgozását. Az ügyintézőnek kell bizonyítania, hogy a kérelem megalapozatlan vagy nem megfelelő.

A Verteco tisztában van azzal, hogy Önnek jogai vannak személyes adatai felett, és ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy lehetővé tegye Önnek a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, módosítását, törlését, továbbítását vagy felhasználásának korlátozását. Ha Ön kereskedő vagy partner, akkor számos személyes adatot, például a fizetési vagy kapcsolattartási adatokat közvetlenül a fiókbeállításaiban frissítheti. Ha nem tudja módosítani személyes adatait a fiókbeállításaiban, vagy ha aggódik a Verteco weboldalának látogatása vagy a támogatási szolgáltatásaink igénybevétele során gyűjtött adatok miatt, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a kért módosítások elvégzése érdekében. Fontos megjegyezni, hogy ha törli vagy korlátozza személyes adatainak használatát, a Szolgáltatások nem működhetnek megfelelően.

Az Európai Bizottság teljes nyilatkozatát itt olvashatja.

© 2022 Minden jog fenntartva.