Shoptet CSS verteco.shop - Podmienky - - Verteco
shoptet-logo-1-3

Všeobecné obchodné podmienky

Viac o fungovaní verteco.shop CSS si môžete prečítať aj na našej

Slovenské ,

Slovenské ,

Maďarské

stránke verteco.shop CSS .

Všeobecné podmienky používania služby verteco.shop na platforme Shoptet

I.Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) vydáva v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) spoločnosť Verteco digital services, s. r. o., Daniela Dlabača 21, 010 01 Žilina, IČO: 53412834, DIČ: SK2121358349
  (ďalej len „spoločnosť“)
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti a fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá so spoločnosťou uzavrie zmluvu o používaní doplnkov Shoptet (ďalej len „klient“).
  3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o doplnkovom obchode Shoptet (ďalej len „zmluva“). Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
  4. Tieto Obchodné podmienky a Zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.
  5. Zmluva môže byť uzatvorená len s podnikateľom v zmysle § 420 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
  6. Predmetom Zmluvy je dodávanie doplnkov Shoptet (ďalej len „Doplnky Shoptet“) Spoločnosťou podľa výberu Klienta prostredníctvom platformy Shoptet.cz umiestnenej na internetovej adrese https://doplnky.shoptet.cz/ (ďalej len „Platforma“).
  7. Cena, základné vlastnosti a funkcie doplnku Shoptet sú podrobnejšie opísané pri každom jednotlivom doplnku, ktorý sa nachádza na platforme.
  8. Klient berie na vedomie, že Platforma nemusí byť dostupná nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Spoločnosti a Platformy, resp. potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.
  9. Zmluva sa uzatvára objednaním doplnku prostredníctvom platformy alebo uplynutím skúšobného obdobia, počas ktorého je možné doplnok bezplatne otestovať pre spoločnosť Shoptet.
  10. Všetky úkony Klienta vedúce k uzavretiu Zmluvy sú právne záväzné.
  11. Ak dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Spoločnosti pri poskytovaní akýchkoľvek informácií na webovej stránke Spoločnosti alebo na Platforme, Spoločnosť nie je povinná konať alebo inak konať vo vzťahu ku Klientovi v súvislosti s takouto zjavne nesprávnou informáciou, a to ani v prípade, že Klientovi bolo zaslané automatické potvrdenie podľa týchto Obchodných podmienok.
 3. Reklamácie týkajúce sa plnenia Zmluvy môže Klient iniciovať zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu info@verteco.digital a Spoločnosť sa nimi bude zaoberať. Spoločnosť nezaručuje kladné vyriešenie reklamácie.

III. Zodpovednosť spoločnosti a iné práva a povinnosti

  1. Spoločnosť sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sa dozvedela v súvislosti so Zmluvou, počas trvania Zmluvy a 2 roky po jej skončení.
   2. Klient sa zaväzuje poskytnúť Spoločnosti takú súčinnosť, ktorá je potrebná na riadne fungovanie doplnkov Shoptet, ak o ňu bude primerane požiadaný.
   3. Softvér a ostatné komponenty, ktoré tvoria doplnky Shoptet, sú chránené autorskými právami. Klient sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím stranám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich doplnky Shoptet alebo ich neoprávnene používať (napr. ukladať, upravovať, distribuovať).
   4. Osobné údaje klienta sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky a príslušnými nariadeniami Európskej únie. Osobné údaje klienta sú plne zabezpečené proti zneužitiu.
   5. Osobné údaje poskytnuté Klientom v procese uzatvárania zmluvy alebo v Zmluve budú použité výlučne pre potreby Spoločnosti, a to na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté iným subjektom ako Spoločnosti a jej spolupracujúcim subjektom.
   6. Klient berie na vedomie, že je povinný poskytnúť svoje osobné údaje správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov. Klient tiež berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou sú dostupné na adrese Spoločnosti.
   7. Klient súhlasí s komunikáciou prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú uviedol ako kontaktnú adresu. . Klient na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 o. z.

Záverečné ustanovenia

Zmluva sa vykladá v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť ktoréhokoľvek ustanovenia nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 2. 2023.

© 2022 Všetky práva vyhradené.