Warunki korzystania z usługi - program CSS verteco.shop

Warunki świadczenia usług wydane przez Verteco Digital Services ltd, ID: 53412834, NIP: SK2121358349, zarejestrowana pod adresem Daniela Dlabaca 21, 010 01, Zilina, Słowacja, rejestr handlowy Sądu Rejonowego w Żylinie, dział: Sro, wkładka nr. 75936/L, („Verteco”, „my”, „nas” lub „nasz”). Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują korzystanie z naszych usług, w tym programu Verteco.shop Comparison Shopping Service (CSS), a także naszej strony internetowej, narzędzi i innych funkcji (łącznie „Usługi”). Korzystając z naszych Usług, Ty („Ty”, „Twój” lub „Klient”) wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

 1. Akceptacja warunków

Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z naszych Usług.

 1. Uprawnienia

Aby korzystać z naszych Usług, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z naszych Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że spełniasz ten wymóg i jesteś upoważniony do zawarcia prawnie wiążącej umowy.

 1. Rejestracja konta

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji naszych Usług, może być wymagane utworzenie konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na twoim koncie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

 1. Bezpłatna wersja próbna

Oferujemy 30-dniową bezpłatną wersję próbną naszego programu CSS. Do bezpłatnego okresu próbnego nie jest wymagana karta kredytowa. Po okresie próbnym będziesz musiał wybrać plan cenowy i podać informacje dotyczące płatności, aby nadal korzystać z naszych Usług.

 1. Ceny i płatności

Nasze plany cenowe są wymienione na naszej stronie internetowej. Oferujemy różne opcje cenowe dostosowane do różnych potrzeb. Płatności są płatne co miesiąc lub jako jednorazowy zakup, w zależności od wybranego planu. Wszystkie opłaty nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

 1. Zmiany usług i warunków

Możemy modyfikować nasze Usługi lub niniejsze Warunki w dowolnym momencie, według własnego uznania. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszych Warunkach, powiadomimy Cię o tym, publikując zaktualizowane Warunki na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych środków komunikacji. Dalsze korzystanie z naszych Usług po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków.

 1. Zakończenie

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie. Po wypowiedzeniu przestaniesz korzystać z naszych Usług, a my wyłączymy Ci dostęp do naszej platformy.

 1. Własność intelektualna

Wszystkie treści, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej związane z naszymi Usługami są naszą własnością lub naszymi licencjodawcami. Nie możesz używać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać naszej własności intelektualnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. Wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Nasze Usługi są świadczone „tak jak są” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Nie gwarantujemy, że nasze Usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów lub całkowicie bezpieczne.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, ani za utratę zysków lub przychodów, poniesionych bezpośrednio lub pośrednio, ani za utratę danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne wynikające z dostępu do naszych Usług, korzystania z nich lub niemożności uzyskania dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich.

 1. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Verteco, jej podmioty stowarzyszone oraz ich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej , wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem do naszych Usług lub korzystaniem z nich lub naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków.

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Słowacji, bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub korzystania z naszych Usług lub z nimi związane będą rozstrzygane przez właściwe sądy zlokalizowane w Żylinie na Słowacji, a użytkownik wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji takich sądów.

 1. Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsze Warunki pozostały w pełnej mocy, skuteczności i wykonalności.

 1. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki, wraz z naszą Polityką Prywatności, stanowią całość umowy między Tobą a Verteco dotyczącej korzystania przez Ciebie z naszych Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a Verteco.

 1. Brak Zrzeczenia się

Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a brak dochodzenia przez Verteco jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 1. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków lub naszych Usług, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@verteco.shop

© Verteco Digital Services LTD, Wszelkie prawa zastrzeżone.